โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

ข้อมูลบุคคลากร

รูปภาพชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นางวลัยพรรณ ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธรรมรัตน์ ชำนาญยา
ครู ปฏิบัติงาน
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางดวงเดือน บุญสุข
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสุพิชญา เพลัย
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางภคพร เพชรประดับ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นางสาวชนิกานต์ หินมาลัย
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายชัยวุฒิ วงศ์ขัติย์
ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางอัจฉราพรรณ กาศสกุล
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวศิริภรณ์ เขื่อนวัง
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปาริชาติ เมืองมูล
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวจิตตราภรณ์ ไชยาโส
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวกุญช์ญาณ์ หาญเลิศ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

บทความล่าสุด