โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

59806187_2389900964632317_7396636202922672128_n

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

1056320055-20150702-143548

นางวลัยพรรณ ใจคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เปิดทำการสอนครั้งแรก พุทธศักราช 2457 (สองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ด) เดิมตั้งอยุ่ที่วัดสันเวียงใหม่ ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสันเวียงใหม่ 1 มีนายอนุ พรหมวิชัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก

วันที่ 24 กรกฎาคม พุทธศักราช 2483 ราษฎรบ้านสันเวียงใหม่ บ้านสันป่าค่าง และบ้านบ้านทุ่งกิ่วได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ ราคา 40 บาท และได้ย้ายสถานที่จากวัดบ้านสันเวียงใหม่ มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และได้เปลี่ยนชื่อ เป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านตุ่น3 (บ้านสันเวียงใหม่)

วันที่ 23 เมษายน พทธศักราช 2485 ผู้ปกครองนักเรียนบ้านสันกว๊านและบ้านทุ่งกิ่ว ได้ขอแยกนำนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนบ้านตุ่น และในปีเดียวกันนี้ ได้สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 อาคารไม้ ขนาด 4 ห้องเรียน และเปิดใช้ทำการสอน ในวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494 ต่อมาได้รับอนุญาตให้รื้อถอน เนื่องจากชำรุดทรุดโทม

พุทธศักราช 2504 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 004 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท)

พุทธศักราช 2515 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินเพิ่มอีก 1 ไร่ 3งาน เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาท) และสร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน โดยได้ งบประมาณสบทบจากข้าราชการ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาท) ก่อสร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2515 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาท)

พุทธศักราช 25016 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 25,000 บาท(สองหมื่นห้าร้อยบาท) และในปีเดียวกันนี้ได้รับการบรรจุลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง

พุทธศักราช 2519 ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วม ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาท) และได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบสามัญ จำนวน 1 หลังเป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว

พุทธศักราช 2529 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำจำนวน 1 หลัง เป็นงบประมาณ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว และในปีเดียวกันได้เปิดการเรียนการสอนชั้นเด็กเล็ก 1 หนึ่งห้องเรียน

พุทธศักราช 2533 ได้งบประมาณซ่อมแซมอาเรียน แบบ ป1 ก. เป็นเงิน 184,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาท)และได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ เป็นเงิน 60,00 บาท

พุทธศักราช 2534 ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าของผู้ปกครองและศิษย์เก่าเป็นเงิน 200,000 บาท(สองแสนบาท) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โรงยิม) ขนาอความกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร

พุทธศักราช 2537 ได้รับเงินบริจาคจากการทอดผ้าป่าของผู้ปกครองและศิษย์เก่าเป็นเงิน 71,331 บาท(เจ้ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท) เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุด และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. 203/26 (โรงอาหาร) จำนวน 1หลัง งบประมาณ 390,000 บาท

พุทธศักราช 2553 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุง) งบประมาณ 2,537,600 บาท และทำพิธีการเปิดอาคารเรียนในวันที่13 เมษายน 2555

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้เป็นผู้นำหนึ่งในสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีภูมิทัศน์และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นพิเศษ โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา

2. พัฒนานักเรียน

3. พัฒนาครูและบุคลากร

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเดทศและการสื่อสาร

5. พัฒนาระบบภาคีเครือข่าย